Over Onderwijskennis.nl

Onderwijskennis.nl verbindt onderzoek en de onderwijspraktijk. Met kennis uit onderzoek verbeter je als onderwijsprofessional het dagelijks werk. Benut wetenschappelijke inzichten, publicaties, kennisbronnen en tools van diverse partners.

Van en voor het onderwijs

Onderwijskennis.nl maakt kennis uit onderzoek toegankelijk en overzichtelijk, zodat jij als professional wetenschappelijke inzichten in de praktijk kunt toepassen.

Op deze pilot website vind je een overzicht van de stand van zaken uit de wetenschap over belangrijke onderwijsthema’s. Ook tref je kennisbronnen aan die je kunt benutten bij specifieke vraagstukken en bij praktische verbeteringen en vernieuwingen. Daarnaast hebben handreikingen, praktische tips en vernieuwingsprojecten een belangrijke plek.

In ontwikkeling

Onderwijskennis.nl is op dit moment in ontwikkeling. Dat betekent dat we nog werken aan de verbetering van de website. 

Feedback delen

Onderwijskennis.nl is dé plek voor de nieuwsgierige onderwijsprofessional

Leraar primair onderwijs

Kennis van hoge kwaliteit

Kwaliteit én toegankelijkheid staan op Onderwijskennis.nl centraal.

Wat vind je op Onderwijskennis.nl?

  • Wetenschappelijke kennis van hoge kwaliteit
  • Actuele content gebundeld rondom relevante onderwijsthema’s
  • Antwoorden op jouw vragen
  • Informatie over bijeenkomsten

Welke inhoud tref je hier aan?

  • Wetenschappelijke inzichten
  • Publicaties
  • Kennisbronnen
  • Tools

Alle bronnen worden zorgvuldig gecheckt op kwaliteit. Zo wordt gekeken of ze voldoen aan de kwaliteitscriteria voor Onderwijskennis.nl. Je mag dus betrouwbare en gestaafde inzichten van ons verwachten. 

Het NRO verbindt onderwijsonderzoek, praktijk en beleid

Onderwijskennis.nl wordt mogelijk gemaakt door het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). Het NRO werkt aan verbetering en vernieuwing van het onderwijs. Dat doet het NRO door onderwijsonderzoek te coördineren en te financieren, en door de verbinding tussen praktijk en onderzoek en tussen beleid en onderzoek te verbeteren. Het NRO stimuleert het gebruik van resultaten uit onderzoek en maakt deze kennis vindbaar en toepasbaar. Dat maakt het mogelijk research informed te handelen in het onderwijs. Samen met partners bundelen en delen we daarom op Onderwijskennis.nl inzichten rondom actuele thema’s. Onderwijskennis.nl informeert en inspireert hiermee onderwijsprofessionals.

Inhoud van hoge kwaliteit! Niet zomaar een blog, maar onderbouwde inzichten, ideaal!

Adviseur onderwijs hogeschool

Ambities en vooruitzichten

Op dit moment is er binnen deze pilot site met name kennis beschikbaar voor het hoger onderwijs. De thema’s worden in de loop van 2021 aangevuld en verbreed. Daarmee komt er in 2021 kennis beschikbaar voor de andere sectoren in het onderwijs; het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. We werken op dit moment hard aan de bundeling en ontwikkeling van deze kennis en aan de doorontwikkeling van de website. Daarbij zoeken we ten behoeve van kennisorganisatie, kennisdeling en kennisbenutting nadrukkelijk de samenwerking met onderwijsprofessionals en diverse partners. Om samen de kennisinfrastructuur in Nederland te versterken.

Contact met Onderwijskennis.nl

Heb je een vraag, een tip of een opmerking?  Of wil je samenwerken aan Onderwijskennis.nl? 

Neem contact met ons op