ouderbetrokkenheidmoederzoon

Wat is bekend over ouderbetrokkenheid en onderwijskansen?

De school kan helpen verschillen tussen kinderen met hoog- en laagopgeleide ouders te verkleinen, door de betrokkenheid van lager opgeleide ouders te stimuleren. Dit kan door ouders te ondersteunen in hun betrokkenheid thuis op het gebied van taal en lezen, door een zorgvuldige communicatie en door goede begeleiding van ouders en kinderen bij overgangen in de schoolloopbaan.

Thuisbetrokkenheid en ontwikkelingsstimulering

Vooral van ouderbetrokkenheid thuis kunnen we positieve effecten verwachten. Juist binnen gezinnen met een sociaaleconomisch zwakkere positie kan thuisbetrokkenheid een belangrijke bijdrage leveren aan betere schoolprestaties. In het algemeen geldt: belangstelling werkt positief, bemoeizucht negatief. Wat kun je als school doen om thuisbetrokkenheid van ouders te stimuleren?

Thuis bezig met taal en lezen

Taal staat centraal in ons onderwijs. Dat betekent ook dat kinderen met een taalachterstand onvermijdelijk een onderwijsachterstand oplopen. Het helpt enorm als kinderen zowel op school als thuis worden ondersteund in hun taalontwikkeling. Zo’n aanpak is effectiever dan ondersteuning op school alleen. Dat geldt voor alle leerlingen, maar in het bijzonder voor leerlingen met een taalachterstand. Ouders kunnen een belangrijke rol spelen bij het stimuleren van de mondelinge én de schriftelijke taalvaardigheid. Hoe betrek je als school alle ouders bij taalstimulering thuis?

Communicatie tussen school en ouders

Een goede relatie tussen ouders en school is de basis van ouderbetrokkenheid. Daarom dient de school zorgvuldig aandacht te besteden aan de communicatie met ouders. De opgave is om alle ouders te bereiken, rekening te houden met verschillende verwachtingen en de dialoog gaande te houden. Lees hier hoe je als school de communicatie met ouders kunt verbeteren.

Schakels in de schoolloopbaan

Elke overgang in de schoolloopbaan is een belangrijke schakel. Bij de overdracht spelen ouders een belangrijke rol. Door ouders goed te informeren kunnen zij hun kinderen beter helpen bij deze belangrijke overgangen. Minstens zo belangrijk is hen zorgvuldig te bevragen over hun kind. Niet alle ouders zijn zo mondig dat ze uit zichzelf informatie geven of verwachtingen uitspreken.